Магістратура

Денна: 33 000 грн Заочна: 28 000 грн

Психологія

Другий (магістерський) рівень

Галузь знань - 05 Соціально-поведінкові науки

Спеціальність - 053 «Психологія»

Освітня програма "Психологія"

Обсяг програми  - 90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми - 1 рік 4 місяців

Форма навчання - денна/заочна

 Подати заявку

Опис освітньо-професійної програми «Психологія» зі спеціальності               053 «Психологія» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Розділ 1. Загальна інформація

1.1

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»

кафедра психології та педагогіки

1.2

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу   

Освітній ступінь «Магістр»

Кваліфікація: Магістр психології

1.3

Офіційна назва освітньо- професійної програми   

Психологія

 

1.4

Тип диплому та обсяг освітньо- професійної програми

Диплом магістра, одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКСТ, термін навчання 1 рік 4 місяця.

1.5

Наявність акредитації

Сертифікат про акредитацію  Серія УП № 11009097. Протокол № 134 від 19 лютого 2019р. Строк дії сертифіката до 01 липня 2024р. (наказ МОН України від 25.02.2019 № 242)

1.6

Цикл/рівень 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти НРК -8 рівень, FQ-EHEA-другий цикл, EQF-LLL-7рівень.

1.7

Передумови

Наявність ступеня бакалавра

1.8

Мова(и) викладання

Українська мова

1.9

Термін дії освітньо-професійної програми

Строк дії -  до 01 липня 2024р.

1.10

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо- професійної програми

 

http://usz.1gb.ua/

                                  Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

 

 

2.1

Мета освітньо-професійної програми - здійснити теоретичну та практичну підготовку висококваліфікованих психологів. Забезпечити формування компетентностей необхідних для реалізації на високому рівні різних напрямів професійної діяльності, в тому числі до науково-дослідної роботи, педагогічної діяльності у вищому навчальному закладі, а також до роботи в організаціях різного типу в якості психолога в галузі ефективного управління персоналом, вирішення організаційних конфліктів, підвищення психологічної компетентності працівників організації.

                                    Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за наявності

Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки Спеціальність: 053 « Психологія»

 

3.2

Орієнтація освітньо-професійної програми

 

Освітньо-професійна програма «психологія»

магістра базується на результатах наукових розробок видатних вітчизняних та закордонних психологів, вивчення та застосування яких сприяє ефективності професійної та наукової діяльності психолога.

 

 

 

3.3

Основний фокус освітньо- професійної програми та спеціалізації

Загальна вища освіта в галузі знань: 05 «Соціальні та поведінкові науки» зі спеціальності: 053 «Психологія».

 Якісна підготовка фахівців зі спеціальності «Психологія», які на високому професійному рівні здатні розробити програму дослідження з актуальної проблематики, програму психологічного супроводу професійної діяльності в звичайних та особливих умовах. Ключові слова: психологія, психологічний супровід, консультування, коррекційна робота.

3.4

 Особливості освітньо- професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає вивчення варіативних дисциплін спрямованих на розширення знань та вмінь у сферах  психології, психології особистості, психології професійної діяльності в звичайних та особливих умовах.

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Випускники мають підготовку до виконання професійної діяльності за національним класифікатором України у якості

231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів

232 Викладачі середніх навчальних закладів

234 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів

 235 Інші професіонали в галузі навчання

2351.1 Наукові співробітники .,

2445.2 Психологи (закладах освіти; на підприємстві; в органах державної влади та управління.)

 

 

Подальше навчання

Можливість навчання за програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти для отримання ступеня «Доктор філософії». Набуття додаткових кваліфікацій в системі післядипломної освіти.

Розділ 5. Викладання та оцінювання

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладання та навчання

Навчання – студентсько - центроване. Організаційні форми навчання: колективне, групове та інтегративне навчання; лекції, семінарські, практичні, лабораторні, індивідуальні заняття, консультації;

Технології: дискусійні, проблемні технології навчання, технології дослідницького навчання, технології навчання у співробітництві, навчання через  практику.

Стиль викладання – активний, що дає можливість студенту обирати предмети та використовувати концептуальні знання, включаючи знання сучасних досягнень, для розв’язання складних непередбачуваних задач і проблем психологічної галузі.

Контроль знань: усні та письмові екзамени, заліки, диференційовані заліки, захист звіту з практики, атестація. Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно- комп’ютерні, саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні технології навчання. Комбінація лекцій, практичних занять із розв’язування проблем,  дослідницькі домашні роботи, виконання проектів,  підготовка  кваліфікаційної  роботи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцінювання

 

 

 

 

 

 

Тестування, опитування, дискусії, презентації, модульні контрольні роботи, звіти про проходження навчальних та виробничих практик, захист курсових робіт,  диференційовані заліки, письмові екзамени, атестаційний комплексний екзамен з фаху  та підготовка кваліфікаційної роботи.. Оцінювання здійснюється  за 4-бальною національною шкалою ( відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівневою національною шкалою(зараховано/не зараховано); 100-бальною шкалою  ECTS (А,В,С,D,E, F,FX)

 Підсумковий контроль – екзамени та заліки з урахуванням накопичених балів поточного контролю. Атестація проводиться у формі атестаційного комплексного екзамену з фаху та публічного захисту (демонстрації) кваліфікаційної роботі. Система підсумкового оцінювання будується на умовах академічної доброчесності та прозорості, здійснюється за британськими стандартами за єдиним білетом. Передбачає можливість апеляції.

 

Розділ 6. Програмні компетентності

 

6.1

 

 

 

 

Інтегральні компетентності

 

 

 

Здатність вирішувати складні завдання і проблеми у процесі навчання та професійної діяльності у галузі психології, що передбачає проведення досліджень та здійснення інновацій і характеризується невизначеністю умов і вимог.

 

 

6.2

 

 

Загальні компетентності (ЗК

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК4. Уміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.

ЗК5. Цінування та повага різноманітності та мультикультурності.

 ЗК6. Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів).

ЗК7. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо.

ЗК8. Здатність розробляти та управляти проектами.

ЗК9. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.

 ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою.

ЗК11.Здатність за результатами структурно-логічної обробки інформації робити висновки, щодо її придатності для здійснення заданих функцій

 ЗК12.Здатність встановлювати, підтримувати ділові та міжособистісні комунікації у галузі  психології та інш сферах життя

ЗК13. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності.

ЗК14. Навички використання інформаційних і комунікаційних технологій.

ЗК15. Здатність використовувати державну мову в  усіх  сферах  суспільного  життя,  зокрема  у професійному спілкуванні.

ЗК16. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК17 Здатність  учитися  впродовж  життя  й оволодівати сучасними знаннями.

ЗК18. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК19. Навички міжособистісної взаємодії.

 

 

 

 

6.3

 

 

 

 

Фахові компетентності (ФК)

ФК1. Здатність здійснювати теоретичний, методологічний та емпіричний аналіз актуальних проблем психологічної науки та / або практики.

ФК2. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження з елементами наукової новизни та / або практичної значущості.

ФК3. Здатність обирати і застосувати валідні та надійні методи наукового дослідження та / або доказові методики і техніки практичної діяльності.

ФК4. Здатність здійснювати практичну діяльність (тренінгову, психотерапевтичну, консультаційну, психодіагностичну та іншу залежно від спеціалізації) з використанням науково верифікованих методів та технік

ФК5. Здатність організовувати та реалізовувати просвітницьку та освітню діяльність для різних категорій населення у сфері психології.

ФК6. Здатність ефективно взаємодіяти з колегами в моно- та мультидисциплінарних командах.

ФК7. Здатність приймати фахові рішення у складних і непередбачуваних умовах, адаптуватися до нових ситуацій професійної діяльності.

ФК8. Здатність оцінювати межі власної фахової компетентності та підвищувати професійну кваліфікацію.

ФК9. Здатність дотримуватися у фаховій діяльності норм професійної етики та керуватися загальнолюдськими цінностями

ФК10. Здатність аналізувати і впроваджувати у практику результати наукових і прикладних досліджень

 ФК11 Здатність розробляти та впроваджувати інноваційні методи психологічної допомоги клієнтам у складних життєвих ситуаціях..

ФК12. Здатність використовувати психотерапевтичні прийоми і прийоми спрямованого впливу на свідомість і поведінку в процесі міжособистісної взаємодії для корекції людських взаємовідносин.

ФК13.Здатність спиратися на базові уявлення про основні закономірності й сучасні досягнення різних галузей психології, а також природничих і соціальних наук

ФК14. Здатність оперувати категоріально-понятійним апаратом психології

ФК15. Здатність до ретроспективного аналізу вітчизняного та зарубіжного досвіду розуміння природи виникнення, функціонування та розвитку психічних явищ.

ФК16. Здатність до розуміння природи поведінки, діяльності та вчинків.

ФК17. Здатність самостійно збирати та критично опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати психологічну інформацію з різних джерел

ФК18. Здатність використовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій

ФК19. Здатність самостійно планувати, організовувати та здійснювати психологічне дослідження

ФК20. Здатність аналізувати та систематизувати одержані результати, формулювати аргументовані висновки та рекомендації

ФК21. Здатність організовувати та надавати психологічну допомогу (індивідуальну та групову)

ФК22. Здатність до особистісного та професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку

Розділ 7. Програмні результати навчання

 

 

 

 

7.1

 

 

 

 

Програмні результати навчання

 

 

 

ПРН1.Здійснювати пошук, опрацювання та аналіз професійно важливих знань із різних джерел із використанням сучасних інформаційно- комунікаційних технологій.

ПРН2.Вміти організовувати та проводити психологічне дослідження із застосуванням валідних та надійних методів.

ПРН3.Узагальнювати емпіричні дані та формулювати теоретичні висновки.

ПРН4. Робити психологічний прогноз щодо розвитку особистості, груп, організацій.

ПРН5.Розробляти програми психологічних інтервенцій (тренінг, психотерпія, консультування, тощо), провадити їх в індивідуальній та груповій роботі, оцінювати якість.

 ПРН6. Розробляти просвітницькі матеріали та освітні програми, впроваджувати їх, отримувати зворотній зв'язок, оцінювати якість.

ПРН7.Доступно і аргументовано представляти результати досліджень у писемній та усній формах, брати участь у фахових дискусіях.

 ПРН8. Оцінювати ступінь складності завдань діяльності та приймати рішення про звернення за допомогою або підвищення кваліфікації.

ПРН9.Вирішувати етичні дилеми з опорою на норми закону, етичні принципи галузі психології та загальнолюдські цінності.

ПРН10.Здійснювати розробку програм психологічного супроводу професійної діяльності, організовувати роботу з персоналом, проводити підбір, добір персоналу.

ПР11. Аналізувати та пояснювати психічні явища, ідентифікувати психологічні проблеми та пропонувати шляхи їх розв’язання

ПР12. Розуміти закономірності та особливості розвитку і функціонування психічних явищ в контексті професійних завдань

ПР13. Обґрунтовувати власну позицію, робити самостійні висновки за результатами власних досліджень і аналізу літературних джерел.

ПР14. Обирати та застосовувати валідний і надійний психодіагностичний інструментарій (тести, опитувальники, проективні методики тощо) психологічного дослідження та технології психологічної допомоги

ПР15. Формулювати мету, завдання дослідження, володіти навичками збору первинного матеріалу, дотримуватися процедури дослідження

ПР16.Рефлексувати та критично оцінювати достовірність одержаних результатів психологічного дослідження, формулювати аргументовані висновки

ПР17. Пропонувати власні способи вирішення психологічних задач і проблем у процесі професійної діяльності, приймати та аргументувати власні рішення щодо їх розв’язання

ПР18.Формулювати думку логічно, доступно, дискутувати, обстоювати власну позицію, модифікувати висловлювання відповідно до культуральних особливостей співрозмовника

ПР19.Складати та реалізовувати план консультативного процесу з урахуванням специфіки запиту та індивідуальних особливостей клієнта, забезпечувати ефективність власних дій

ПР20.Складати та реалізовувати програму психопрофілактичних та просвітницьких дій, заходів психологічної допомоги у формі лекцій, бесід, круглих столів, ігор, тренінгів, тощо, відповідно до вимог замовника

ПР21.Взаємодіяти, вступати у комунікацію, бути зрозумілим, толерантно ставитися до осіб, що мають інші культуральні чи гендерно-вікові відмінності.

ПР22.Ефективно виконувати різні ролі у команді у процесі вирішення фахових завдань, у тому числі демонструвати лідерські якості.

ПР23.Відповідально ставитися до професійного самовдосконалення, навчання та саморозвитку.

ПР24. Знати, розуміти та дотримуватися етичних принципів професійної діяльності психолога

ПР25.Демонструвати соціально відповідальну та свідому поведінку, слідувати гуманістичним та демократичним цінностям у професійній та громадській діяльності.

ПР26. Вживати ефективних заходів щодо збереження здоров’я (власного й оточення) та за потреби визначати зміст запиту до супервізії

ПРН27. Розробляти заходи з психологічного супроводу проведення наукових досліджень.

ПРН28. Знати психологічні характеристики навчально-виховного процесу у закладах освіти

ПРН29. Проводити профорієнтаційну роботу серед різних верств населення

ПРН30. Здатність організовувати процес свого навчання й самоосвіти.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

 

 

 

 

8.1

 

 

 

 

Кадрове забезпечення

 

 

Всі штатні науково-педагогічні працівники, які залучені до реалізації освітньої складової освітньо-професійної програми, відповідно до ліцензійних вимог мають науковий ступінь та/або вчене звання, є провідними фахівцями у відповідній галузі, а також мають необхідний стаж наукової та педагогічної роботи.

 

8.2

Матеріально-технічне забезпечення

 

 

Офіційний веб-сайт http://usz.org.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, оснащених технічними засобами аудіо і відео-відтворення інформації, доступом до Інтернет, у т.ч за бездротової технологією.

При проведенні аудиторних занять, використовуються комп’ютерні класи в сучасною комп’ютерною технікою, об’єднаною в локальну мережу з підключенням та необмеженим доступом до Інтернет та відповідним програмним забезпеченням, та  спеціалізовані кабінети з навчальними стендами, необхідними медіа-засобами.

 

 

 

 

 

 

   8.3

 

 

 

 

 

Інформаційне та навчально- методичне забезпечення

 

Через електронний репозитарій ПВНЗ «Університет сучасних знань» забезпечено доступ кожного студента до електронних навчально- методичних комплексів та навчально-методичних матеріалів з компонент програми; забезпечено доступ студентів до мережі Інтернет, наукової бібліотеки, читальних залів; навчальних і робочих планів; навчально-методичних комплексів дисциплін; навчальних та робочих програм дисциплін; дидактичних матеріалів для самостійної та індивідуальної роботи студентів з дисциплін; програм практик; методичних вказівки щодо виконання курсових проектів (робіт), дипломних проектів (робіт); критеріїв оцінювання рівня підготовки; пакетів комплексних контрольних робіт.

Розділ 9.  Академічна мобільність

 

   9.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Національна кредитна мобільність

 

 

 

Кожен здобувач вищої освіти має можливість в рамках національної академічної мобільності проходити у ЗВО – партнерах окремі курси, навчатися протягом семестру з подальшим визнанням отриманих результатів та зарахуванням кредитів. Принципи академічної мобільності визначаються законодавством України та рекомендаціями Національного агентства із забезпечення якості.

Можливість навчатися за кількома спеціальностями або у кількох ЗВО одночасно визначається законодавством України.

 

 

9.2

 

 

 

 

Міжнародна кредитна мобільність

 

 

 

Принципи міжнародної академічної мобільності визначаються законодавством України, інших країн та міждержавними угодами.

Кожен здобувач вищої освіти має можливість пройти процедуру визнання кредитів / періодів навчання

9.3

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Можливе після вивчення курсу української мови на підготовчому відділенні.

 

Тривалість навчання:
1 рік 4 міс

Форма навчання:
Денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
з 1 курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Магістратура"

Магістратура

Право

Дізнатись більше

Магістратура

Юридична психологія

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.