Магістратура

Денна: 35 000 грн Заочна: 30 000 грн

Право

Другий (магістерський) рівень

Галузь знань - 08 «Право»

Спеціальність - 081 «Право»

Освітня програма "Право"

Обсяг програми  - 90 кредитів ЄКТС

Тривалість програми - 1 рік 4 місяців

Форма навчання - денна/заочна

 Подати заявку

Залишайте заявку на навчання !!!

Опис освітньо-професійної програми «Право» зі спеціальності

081 «Право» другого (магістерського) рівня вищої освіти

 

Розділ 1. Загальна інформація

1.1.

Повна назва закладу вищої освіти та структурного підрозділу

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»

 

1.2.

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації мовою оригіналу

Магістр з права

Кваліфікація – магістр з права

1.3.

Офіційна назва освітньо-професійної програми

«Право»

 

1.4.

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми

Диплом магістра, одиничний 90 кредитів ЄКТС, термін навчання 1 рік і 10 місяців (на основі диплома бакалавра)

 

1.5.

Наявність акредитації

Наказ МОН від 24.01.2020 № 28-л

1.6.

Цикл/рівень

НРК України - 8 рівень, FQ-ЕНЕА –другий цикл,

ЕQF LLL - 7 рівень

1.7.

Передумови

Наявність ступеня бакалавра або освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст»

1.8.

Мова(и) викладання

Українська

1.9.

Термін дії освітньо-професійної програми

 

1.10

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньо-професійної програми

https://usz.org.ua/program/finansi

 

 

Розділ 2. Мета освітньо-професійної програми

2.1.

Метою ОПП є  набуття здатності розв’язувати складні задачі та проблеми у сфері правотворчості і правозастосування та/або у процесі навчання, що передбачає проведення досліджень та/або здійснення інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог.

Розділ 3. Характеристика освітньо-професійної програми

3.1

Предметна область (галузь знань, спеціальність, спеціалізація (за

наявності))

08 «Право»

081 «Право»

3.2.

Орієнтація освітньо-професійної програми

Правозастосовна, науково-дослідна діяльність у юридичних особах публічного та приватного права.

Освітньо-професійна програма базується на загальновідомих наукових результатах з урахуванням сучасного стану правової системи та орієнтацією на актуальні спеціалізації, у рамках яких можлива подальша професійна й наукова кар’єра в правовій, підприємницькій, страховій та банківській сфері.

3.3.

Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області цивільного та господарського права.

Ключові слова: бізнес-право, законодавство, суб’єкт підприємницької діяльності.

3.4.

Особливості освітньо-професійної програми

 

Загальний стиль навчання – творчо-орієнтований, спрямований на розвиток навичок генерування нових ідей та самостійного отримання глибинних знань. Лекції, семінари, практичні заняття в групах, самостійна робота на основі підручників та конспектів, консультації із викладачами, робота над власним науковим дослідженням. Передбачається написання наукових статей, які презентуються та обговорюються за участі викладачів та магістрантів. В університеті запрошуються відомі адвокати, судді, прокурори та інші фахівці в юридичній сфері, проводяться бізнес-тренінги на основі віртуальних симуляторів, кейс-методів, а також застосовуються сучасні освітні інформаційно-комунікаційні технології.

Акцентується увага на залученні до освітнього процесу роботодавців – практикуючих юристів.

Зміст курсу побудований на основі людиноцентричного й аксіологічного підходів у контексті юридичної науки. Право розглядається як відкрита система, що базується на невід’ємності суспільства від держави, законів від повсякденного життя.

Методологія відбору змісту програмового матеріалу ґрунтується на системі наукових ідей і понять юридичної науки, загальнолюдських цінностях (право, справедливість, демократія, права і свободи людини), сучасних психолого-педагогічних вимогах до навчання.

Цикл професійної підготовки орієнтований на набуття професійних компетентностей сучасних фахівців, здатних розуміти трансформацію та динаміку правової системи України.

Цикл практичної підготовки забезпечує застосування набутих знань і навичок для вирішення правових питань підприємницької діяльності.

Розділ 4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

4.1.

Придатність до працевлаштування

Випускник здатний виконувати такі професійні роботи (згідно ДК 003:2010) і займати первинні посади:

2421.2 Юрист

2421.2 Юрист-міжнародник

2422    Суддя

3436.9 Помічник юриста (інші види юриспруденції)

2421.2 Адвокат

3436.9 Помічник адвоката

2429 Інспектор праці (правовий)

2421.2 Консультант науковий (правознавство)

2421.1 Молодший науковий співробітник (правознавство)

2421.2 Прокурор

1229.2 Прокурор (області, міста, району)

2421.2 Прокурор-криміналіст

1473     Менеджер (управитель) у сфері надання інформації

4141    Підбирач довідкового та інформаційного матеріалу

2149.2 Фахівець (сфера захисту інформації)

3121     Фахівець з інформаційних технологій

Legal data scientist, legal engineer, legal project manager, legal risk manager, legal technologist

Можливість професійної сертифікації.

4.2.

Подальше навчання

 

Подальше навчання за третім  (освітньо-науковим/ освітньо-творчим) рівнем, а також підвищення кваліфікації

Розділ 5. Викладання та оцінювання

5.1.

Викладання та

навчання

 

Підходи до освітнього процесу: проблемно-орієнтований, компетентнісний. Форми організації освітнього процесу: лекції, семінарські та практичні заняття, самостійна робота, консультації із викладачами, навчальна практика, виробнича практика, елементи дистанційного навчання. Освітні технології: інтерактивні, інформаційно-комунікаційні, проектне навчання.

5.2.

Оцінювання

Диференційовані заліки та письмові екзамени, розрахунково-аналітичні завдання, домашні завдання та творчі роботи, есе, презентації, ділові та рольові ігри, ситуаційні завдання, проектна робота в командах, практика і стажування на підприємствах.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 4-бальною національною шкалою (відмінно, добре, задовільно, незадовільно); 2-рівневою національною шкалою (зараховано /незараховано); 100-бальною; шкалою ECTS (А, В, С, D, E, F, FX)

Розділ 6. Програмні компетентності

6.1.

Інтегральні

Компетентності (ІК)

Здатність розв’язувати задачі дослідницького та/або інноваційного характеру у сфері права.

 

6.2.

Загальні

компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.

ЗК2. Здатність проводити дослідження на відповідному рівні.

ЗК3. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК4. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.

ЗК5. Здатність спілкуватися іноземною мовою у професійній сфері як усно, так і письмово.

ЗК6. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ЗК7. Здатність приймати обґрунтовані рішення.

ЗК8. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної діяльності).

ЗК9. Здатність працювати в міжнародному контексті.

ЗК10. Здатність розробляти проекти та управляти ними.

ЗК11. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології для проведення професійної практичної діяльності та  наукових досліджень.

ЗК12. Здатність застосовувати знання у практичній юридичній діяльності.

ЗК13. Здатність бути критичним і самокритичним.

ЗК14. Здатність кваліфіковано відображати результати наукових досліджень у наукових статтях та тезах, опублікованих як у фахових вітчизняних виданнях, так і у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз.

ЗК15. Здатність осмислювати та аналітично оцінювати складні наукові та правозастосовчі проблеми, а також розв’язувати задачі, що потребують міждисциплінарних підходів.

6.3.

Спеціальні компетентності (СК)

СК1. Здатність застосовувати принципи верховенства права для розв’язання складних задач і проблем, у тому числі, у ситуаціях правової невизначеності.

СК2. Здатність аналізувати та оцінювати вплив правової системи Європейського Союзу на правову систему України.

СК3. Здатність аналізувати та оцінювати вплив Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод, а також практики Європейського суду з прав людини на розвиток правової системи та правозастосування в Україні.

СК4. Здатність оцінювати взаємодію міжнародного права та міжнародних правових систем з правовою системою України.

СК5. Здатність використовувати сучасні правові доктрини та принципи у правотворчості та в процесі застосовування інститутів публічного і приватного права, а також кримінальної юстиції.

СК6. Здатність обґрунтовувати та мотивувати правові рішення, давати розгорнуту юридичну аргументацію.

СК7. Здатність застосовувати знання та розуміння основних засад (принципів) та процедур судочинства в Україні.

СК8. Здатність застосовувати медіацію та інші правові інструменти альтернативного позасудового розгляду та вирішення правових спорів.

СК9. Здатність застосовувати міждисциплінарний підхід в оцінці правових явищ та правозастосовній діяльності.

СК10. Здатність ухвалювати рішення у ситуаціях, що вимагають системного, логічного та функціонального тлумачення норм права, а також розуміння особливостей практики їх застосування.

СК11. Здатність критично оцінювати ефективність представництва і захисту прав, свобод та інтересів клієнтів.

СК12. Здатність розвивати та утверджувати етичні стандарти правничої діяльності, стандарти професійної незалежності та відповідальності правника.

СК13. Здатність доносити до фахівців і нефахівців у сфері права інформацію, ідеї, зміст проблем та характер оптимальних рішень з належною аргументацією.

СК14. Здатність самостійно готувати проекти нормативно- правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

СК15. Здатність самостійно готувати проекти актів правозастосування, враховуючи вимоги щодо їх законності, обґрунтованості та вмотивованості.

СК16. Здатність до формулювань юридичних конструкцій і перевірка їх адекватності шляхом творчого застосування існуючих та генерування нових правових ідей.

СК17. Здатність до ведення бізнес-діалогу й аргументування під час наукових і ділових дискусій, переговорів, судових дебатів, публічного виступу в судах та інших органах.

СК18. Здатність підтримувати належний рівень юридичних знань та постійно підвищувати свою професійну підготовку.

СК19. Знання правових підходів до регулювання бізнес-процесів, банкрутства, вирішення господарсько-правових спорів, недоговірних зобов’язань.

СК20. Здатність застосовувати міждисциплінарні знання до правового регулювання бізнес-процесів.

 

Розділ 7. Програмні результати навчання

7.1.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Оцінювати природу та характер суспільних процесів і явищ, і виявляти розуміння меж та механізмів їх правового регулювання.

ПРН 2. Співвідносити сучасну систему цивілізаційних цінностей з правовими цінностями, принципами та професійними етичними стандартами.

ПРН 3. Проводити збір, інтегрований аналіз та узагальнення матеріалів з різних джерел, включаючи наукову та професійну літературу, бази даних, цифрові, статистичні, тестові та інші, та перевіряти їх на достовірність, використовуючи сучасні методи дослідження.

ПРН 4. Здійснювати презентацію свого дослідження з правової теми, застосовуючи першоджерела та прийоми правової інтерпретації складних комплексних проблем, що постають з цього дослідження, аргументувати висновки.

ПРН 5. Вільно спілкуватися правничою іноземною мовою (однією з офіційних мов Ради Європи) усно і письмово.

ПРН 6. Обґрунтовано формулювати свою правову позицію, вміти опонувати, оцінювати докази та наводити переконливі аргументи.

ПРН 7. Дискутувати зі складних правових проблем, пропонувати і обґрунтовувати варіанти їх розв’язання.

ПРН 8. Оцінювати достовірність інформації та надійність джерел, ефективно опрацьовувати та використовувати інформацію для проведення наукових досліджень та практичної діяльності.

ПРН 9. Генерувати нові ідеї та використовувати сучасні технології у наданні правничих послуг.

ПРН 10. Аналізувати взаємодію міжнародного права та міжнародно-правових систем з правовою системою України на основі усвідомлення основних сучасних правових доктрин, цінностей та принципів функціонування права.

ПРН 11. Використовувати передові знання і методики у процесі правотворення та правозастосування інститутів публічного та приватного права і кримінальної юстиції.

ПРН 12. Проводити порівняльно-правовий аналіз окремих інститутів права різних правових систем, враховуючи взаємозв’язок правової системи України з правовими системами Ради Європи та Європейського Союзу.

ПРН 13. Аналізувати та оцінювати практику застосування окремих правових інститутів.

ПРН 14. Обґрунтовувати правову позицію на різних стадіях правозастосування.

ПРН 15. Мати практичні навички розв’язання проблем, пов’язаних з реалізацією процесуальних функцій суб’єктів правозастосування.

ПРН 16. Брати продуктивну участь у розробці проектів нормативно-правових актів, обґрунтовувати суспільну обумовленість їх прийняття, прогнозувати результати їх впливу на відповідні суспільні відносини.

ПРН 17. Інтегрувати необхідні знання та розв’язувати складні задачі правозастосування у різних сферах професійної діяльності.

ПРН 18. Вміти вести дискусії на наукову проблематику із науковою спільнотою в сфері професійної діяльності, в тому числі і на міжнародному рівні, демонструючи широкий науковий світогляд та креативність.

ПРН 19. Здатність використовувати ІТ-ресурси при зборі, аналізі, обробці, інтерпретації та обміні правовою інформацією.

ПРН 20. Знати і уміти вести антирейдерську діяльність, розвивати, охороняти та захищати бізнес в адміністративних та судових органах, застосовувати методи медіації для вирішення конфліктів.

ПРН 21. Розуміти міждисциплінарні зв’язки між юридичними, економічними, психологічними, політичними науками та філософією.

ПРН 22. Вміти застосовувати нормативно-правовий матеріал, судову практику та доктрину для регулювання бізнес процесів.

Розділ 8. Ресурсне забезпечення реалізації програми

8.1.

Кадрове забезпечення

До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з науковими ступенями та/або вченими званнями, а також висококваліфіковані спеціалісти, які мають стаж практичної, наукової та педагогічної роботи.

8.2.

Матеріально-технічне

забезпечення

Офіційний веб-сайт http://usz.org.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Проведення лекційних занять здійснюється в аудиторіях, оснащених технічними засобами аудіо і відео-відтворення інформації, доступом до Інтернет, у т.ч за бездротової технологією.

При проведенні аудиторних занять, використовуються комп’ютерні класи в сучасною комп’ютерною технікою, об’єднаною в локальну мережу з підключенням та необмеженим доступом до Інтернет та відповідним програмним забезпеченням, та спеціалізовані кабінети з навчальними стендами, необхідними медіа-засобами.

8.3

Інформаційне та навчально-методичне

забезпечення

Забезпечення навчальною та навчально-методичною літературою здійснюється за рахунок фондів Університету сучасних знань. Наявні періодичні видання професійного спрямування. Сучасні технології навчання: робота студентів у спеціалізованих кабінетах з мультимедійними технологіями, інтерактивні лекції, пошукова методика здобуття знань, проектна робота, комп’ютеризований тестовий контроль якості знань, підключення до мережі Інтернет тощо.

Розділ 9. Академічна мобільність

9.1.

Національна кредитна мобільність

Кредитна і ступенева мобільність у споріднених (за галуззю знань, спеціальністю) закладах вищої освіти України на основі двосторонніх або багатосторонніх угод.

9.2.

Міжнародна кредитна мобільність

Кредитна і ступенева мобільність у споріднених (за галуззю знань, спеціальністю) закордонних закладах вищої освіти в рамках програм міжнародного академічного обміну.

9.3.

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Навчання іноземних здобувачів здійснюється на загальних умовах.

       

 

Тривалість навчання:
1 рік 4 міс

Форма навчання:
Денна, заочна

Працевлаштування:
з 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Магістратура"

Магістратура

Психологія

Дізнатись більше

Магістратура

Юридична психологія

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.