Аспірантура

Денна: 40 000 грн Заочна: 35 000 грн

Право

Хочете стати експертом у вирішенні найскладніших юридичних питань? Тоді ця програма для вас! Ви навчитеся розбиратися в таких специфічних і актуальних сферах, як захист інтелектуальної власності, основи нотаріату, фінансове та трудове право, і займете високооплачувану посаду провідного юрисконсульта або відкриєте власне нотаріальне агентство.

 Подати заявку

Опис освітньо-наукової програми «Право» зі спеціальності

081 «Право» третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти

 

 

1 – Загальна інформація

 

Повна назва вищого навчального закладу

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань»

 

Ступінь вищої освіти та назва кваліфікації

Доктор філософії

 

Офіційна назва освітньої програми

Освітньо-наукова програма зі спеціальності 081 “Право”

 

Тип диплому та обсяг освітньої програми

Диплом доктора філософії,

одиничний,

обсяг програми – 240 кредитів ЄКТС,

термін навчання –4 роки

 

Наявність акредитації

Первинна

 

Цикл/рівень

QF for EHEA – третій цикл;

EQF for LLL –  восьмий рівень

НРК України – дев’ятий рівень

 

Передумови

Наявність другого (магістерського) рівня вищої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста

 

Мова викладання

українська мова

 

Термін дії освітньої програми

На період навчання

 

Інтернет-адреса постійного розміщення опису освітньої програми

http://usz.1gb.ua/

 

2 - Мета освітньої програми

 

Підготовка висококваліфікованого, конкурентоспроможного, інтегрованого у європейський та світовий науково-освітній простір доктора філософії в галузі знань «Право» за спеціальністю 081 «Право», здатного до самостійної науково-дослідної діяльності, до продукування нових системоутворюючих правових знань, вирішення важливих наукових чи прикладних правознавчих проблем, аналітичної роботи й наукового консультування у сфері права, науково-педагогічної діяльності у галузі правознавства, практичної діяльності у сфері юриспруденції та державного управління

 

3 – Характеристика освітньої програми

 

Предметна область (галузь знань, спеціальність)

Галузь знань 08 Право.

Спеціальність 081Право.

 

Орієнтація освітньої програми

Академічна та прикладна: наукові дослідження у предметній області, що присвячені вирішенню конкретного наукового завдання, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення в галузі права.

 

Основний фокус освітньої програми

Формування фахової компетентності щодо вміння продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у сфері професійної та дослідницько-інноваційної діяльності; оволодіння методологією наукової та педагогічної діяльності; проведення дослідження у галузі публічного та приватного права.

 

Особливості освітньої програми

Програма орієнтована на професійну підготовку конкурентоспроможних кваліфікованих професіоналів, наукових та науково-педагогічних кадрів, здатних розв’язувати складні завдання і проблеми в процесі професійної діяльності в юриспруденції, що передбачає здобуття глибинних знань зі спеціальності «Право», проведення наукових досліджень та/або здійснення інновацій, презентацію їх результатів та впровадження останніх у практичну діяльність та освітній процес, готових до динамічних змін у законодавстві, постійного самовдосконалення та збагачення правосвідомості і правової культури, зростання ролі права в удосконаленні управління соціальними процесами, готових до продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної та дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне фундаментальне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та практичне значення та направлена на формування наукового світогляду та надання широкого кругозору у соціальній, гуманітарній, фундаментальній сфері та в галузі права.

Принципом і особливістю підготовки докторів філософії у галузі права є поєднання глибокої теоретичної та спеціальної навчальної підготовки з формуванням навичок науково-дослідної та педагогічної роботи, у звя’зку з чим програмою передбачено широкий перелік поглиблених професійноорієнтованих дисциплін.

 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

 

Придатність до працевлаштування

Випускники програми здатні виконувати професійну роботу згідно з Національним класифікатором України «Класифікатор професій ДК 003:2010», зокрема, займати такі посади:

2310.1 – Професори та доценти;

2421.1 – Наукові співробітники (правознавство),

а також може обіймати інші посади відповідно до професійних назв робіт, що характеризуються спеціальними професійними компетентностями.

 

Подальше навчання

Навчання у рамках:

- освітньо-наукової програми на 10-ому (постдокторському) рівні НРК України;

- освітньо-наукової програми на 9-ому (докторському) рівні НРК України у споріднених галузях наукових знань;

-     освітньої програми, дослідницьких грантів та стипендій (у тому числі, за кордоном), що містять додаткові освітні компоненти

 

5 – Викладання та оцінювання

 

Викладання та навчання

У програмі використовуються такі основні інноваційні методи та форми навчання як: проблемно-орієнтоване навчання, самонавчання, навчання на основі досліджень. Викладання проводиться з використанням інтерактивних технологій у вигляді: лекцій, семінарських занять, самостійного навчання, підготовки презентацій та наукових проектів.

Навчання здійснюється з метою розвитку інтелектуальної самостійності здобувачів, набуття навиків soft skills та роботи в команді і поваги до чужої точки зору.

Для досягнення програмних результатів навчання застосовуються різноманітні методи: колективної розумової діяльності (ділові ігри, тренінги, групові ситуаційні завдання, брифінги, наукові семінари, дискусії); методи проектного навчання (підготовка презентації, критичного ессе, проведення власних аналітичних досліджень або дайжесту на статті зарубіжних або вітчизняних авторів при підготовці до публікацій) та проблемно-пошукових методів (використання пошукових інтернет ресурсів).

Отримані навики закріплюються під час виконання наукового дослідження та публічного захисту його результатів.

 

Оцінювання

У рамках освітньої складової програми система контролю оволодіння аспірантами дисциплінами освітньо-наукової програми складається з поточного та підсумкового видів контролю. Поточний контроль має на меті отримання оперативних даних про рівень знань аспірантів і якість сформованих компетентностей. Він передбачає застосування комплексу методів оцінювання: усне опитування, тестовий контроль, виконання проектних завдань, тощо. Підсумковий контроль знань у вигляді екзамену / заліку і проводиться як форма оцінювання рівня засвоєння аспірантом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної дисципліни. Форми і методи навчання обираються викладачами відповідно до змісту освітніх компонентів. Рівень задоволеності здобувачів вивчається через проведення анкетування

У рамках наукової складової програми оцінювання наукової діяльності аспірантів здійснюється на основі кількісних та якісних показників, що характеризують підготовку наукових праць, участь у наукових конференціях, підготовку окремих частин дисертації відповідно до затвердженого індивідуального плану наукової роботи аспіранта.

Оцінювання дисертації здійснюється спеціалізованою вченою радою під час публічного захисту.

 

6 – Програмні компетенції

 

Інтегральна компетентність

Здатність особи розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає глибоке переосмислення наявних та створення нових цілісних знань та/або професійної практики

 

Загальні компетентності (ЗК)

ЗК 1. Обізнаність та розуміння філософсько-світоглядних засад, сучасних тенденцій, напрямків і закономірностей розвитку вітчизняної юридичної науки в умовах інтернаціоналізації та євроінтеграції.

ЗК 2. Володіння загальною та спеціальною методологією наукового пізнання правових явищ, застосування здобутих правових знань у практичній діяльності.

ЗК 3. Вільне володіння українською та іноземними мовами для здійснення наукових комунікацій, обґрунтування та відстоювання власних наукових поглядів, для міжнародного наукового співробітництва.

ЗК 4. Здатність застосування сучасних інформаційних і комунікаційних технологій, включаючи методи отримання, обробки та зберігання наукової та статистичної інформації у сфері права.

ЗК 5. Дотримання професійної етики в науковій правознавчій спільноті та особистої відповідальності за способи отримання наукових результатів і наслідки їх впровадження в практику.

ЗК 6. Здатність планувати та організовувати науково-дослідні роботи: визначати та уточнювати цілі і методи, знаходити, оцінювати та використовувати необхідні інформаційні ресурси, професійно їх опрацьовувати та оприлюднювати результати дослідження.

ЗК 7. Володіння навичками творчого (авторського) пошуку, набуття та захисту прав інтелектуальної власності.

 

Фахові компетентності (ФК)

ФК 1. Здатність до критичного освоєння наукових досягнень сучасної юридичної думки, здатність виявляти (за різноманіттям правових явищ і процесів) загальні тенденції і закономірності функціонування й розвитку правового інституту, галузі права, правової системи.

ФК 2. Вміння відстоювати власну наукову позицію та ефективно трансформувати її з урахуванням конструктивних професійних зауважень і під впливом зміни об’єктивних реалій правового життя.

ФК 3. Вміння здійснювати кваліфіковані наукові дослідження в галузі права, здобувати наукові результати, що містять нове знання та мають практичну значущість для усталеного розвитку національної правової системи та її окремих елементів

ФК 4. Здатність використовувати понятійно-категоріальний апарат та методологічний інструментарій сучасної правової теорії для ідентифікації та ефективного вирішення актуальних правознавчих проблем.

ФК 5. Уміння застосовувати базові методи, системи та інформаційні технології для моделювання правових явищ і процесів та оптимального вирішення різноманітних завдань у правознавстві та правовій системі загалом.

ФК 6. Здатність виявляти, аналізувати та прогнозувати характер впливу внутрішніх і зовнішніх чинників на розвиток правових відносин та правової системи держави.

ФК 7. Здатність до застосування спеціально юридичних методів дослідження для прогнозування та управління правовими процесами

ФК 8. Вміння узагальнювати результати самостійних наукових правових досліджень, складати наукові звіти, оцінювати наукові результати крізь призму їх застосування у правотворчій та правозастосовній діяльності.

 

7 – Програмні результати навчання (ПРН)

ПРН1

Вміти оцінювати стан та особливості цивілізаційного середовища наукової діяльності; застосовувати філософські методологічні принципи і прийоми для здійснення правознавчих наукових досліджень.

ПРН2

Вміти застосовувати загальнонаукові та спеціально юридичні методи наукового пізнання для розкриття внутрішніх закономірностей розвитку правових систем; ефективно аналізувати зміст і тенденції сучасних трансформацій у сфері права.

ПРН3

Здатність презентувати свої знання українською та іноземною мовами на рівні достатньому для усної та письмової презентації результатів власного наукового дослідження.

ПРН4

Володіти навичками морально-етичної поведінки в науковій спільноті та особистої відповідальності за способи отримання наукових результатів й наслідки їх впровадження; формувати мотивацію до постійного саморозвитку.

ПРН5

Вміти отримувати правову інформацію для вирішення професійних завдань; володіти навичками самостійного наукового пошуку, професійного творчого діалогу; формулювати тему дисертації; розгортати стислу логіку обраної теми з виокремленням предмета, об’єкта та завдань дослідження; визначати спосіб та межі ефективного використання відповідних теоретичних інструментів для досягнення поставленої мети.

ПРН6

Вміти правильно використовувати результати наукових досліджень інших авторів, не посягаючи на права інтелектуальної власності; належно оформляти результати власних досліджень з набуттям авторських прав.

ПРН7

Розуміти зміст, структуру і функції сучасного наукового правознавчого знання, тенденції його історичного розвитку та евристичний потенціал, особливості впливу правової науки на розвиток суспільства.

ПРН8

Уміти обґрунтовувати, презентувати, обговорювати та захищати власні наукові положення в усній та письмовій формах; вести професійний діалог з науковою спільнотою в певній галузі наукової та/або професійної діяльності.

    ПРН9

Уміти пропонувати і оцінювати наукові гіпотези у сфері юридичної  науки; аналізу і синтезу феноменів правового життя, формування теоретичних узагальнень, висновків і позитивних рекомендацій щодо функціонування та розвитку правової системи.

ПРН10

Використовувати евристичний потенціал сучасних правових теорій для аналізу закономірностей функціонування та розвитку правової системи. Критично осмислювати підходи різних наукових шкіл до подолання кризових явищ в національній правовій системі.

ПРН11

Уміти застосовувати методологічний потенціал провідних наукових шкіл для аналізу правових явищ.

ПРН12

Володіти навичками визначати загальні тенденції і закономірності розвитку права. Уміти оцінювати правові явища і процеси у єдності логіко-історичного і актуально-прагматичного контекстів; виробляти рекомендації щодо впливу на правові процеси.

ПРН13

Вміти оцінювати стан правового регулювання; здійснювати прогнозування його розвитку; розробляти науково обґрунтовані рекомендації щодо вдосконалення правового регулювання суспільних відносин.

ПРН14

Уміти презентувати результати власних наукових досліджень, кваліфіковано відображати  їх результати у наукових працях з метою їх оприлюднення у фахових вітчизняних виданнях та у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз.

 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми

 

Кадрове забезпечення

Науково-педагогічні працівники, що залучаються для реалізації освітньої програми, за кваліфікацією відповідають профілю і напряму дисциплін, що викладаються. З метою підвищення фахового рівня, науково-педагогічні працівники проходять стажування не рідше, ніж один раз на п’ять років та беруть участь у професійних тренінгах. Можлива участь іноземних фахівців та обов‘язкова участь фахівців-практиків при викладанні дисциплін циклу професійної підготовки.

 

Матеріально-технічне забезпечення

Навчальний процес відбувається в лекційних аудиторіях, аудиторіях для практичних та семінарських занять. Частина приміщень забезпечені проекційно-медіа технікою загального користування, а також комп’ютерами, що підключені до мережі Інтернет. Діють власні об’єкти соціально-побутової інфраструктури (їдальня,гуртожиток, конференц-зали, спортивний зал, медпункт).

 

Інформаційне та навчально-методичне забезпечення

Офіційний веб-сайт http://usz.1gb.ua/ містить інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, контакти. Освітній  процес забезпечується навчально-методичними комплексами дисциплін як у друкованому вигляді, так і в електронній формі. Матеріали навчально-методичного забезпечення освітньої програми викладені в модульному середовищі освітнього процесу ПВНЗ «Університет сучасних знань». Працює належно оснащена бібліотека; читальний зал забезпечений бездротовим доступом до мережі Інтернет. Інформаційні ресурси бібліотеки ПВНЗ «Університет сучасних знань» формуються відповідно до предметної області та сучасних тенденцій наукових досліджень у даній галузі.

 

9 – Академічна мобільність

 

Національна кредитна мобільність

Даний компонент є доступним для студентів у процесі навчання за умови оформлення угоди між Університетом та студентом, а також узгодження паралельного навчання у декількох закладах вищої освіти з подальшим перезарахуванням результатів навчання.

 

Міжнародна кредитна мобільність

Даний компонент є доступним для студентів у процесі навчання за умови оформлення угоди між Університетом та студентом, а також узгодження паралельного навчання у декількох закладах вищої освіти з подальшим перезарахуванням результатів навчання

 

Навчання іноземних здобувачів вищої освіти

Можливе після вивчення курсу української мови на підготовчому відділенні.

       

 

Тривалість навчання:
4 роки

Форма навчання:
Денна, заочна та індивідуальна

Працевлаштування:
з 1-го курсу

Диплом:
Державного зразка

Інші пропозиції напрямку "Аспірантура"

Аспірантура

Психологія

Дізнатись більше

Отримайте консультацію щодо вступу у приймальній комісії

Залиште заявку, щоб ми з вами зв'язалися найближчим часом.